سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

مدیریت افکار عمومی

مدیریت افکار عمومی یکی از دروس جوانی است که مبدا آن غربی ها بوده اند و از آن برای تحقق اهداف خود به خوبی استفاده کرده اند .

این درس در دانشگاه های ایران ، دوران نوپایی خود را می گذراند و بتدریج در نهاد های ایران کاربردی می شود .

یکی از عوامل موثر در موفقیت هر طرح ، پروژه و عملیاتی همراهی مردم با آن پروژه و برنامه است که این مهم نتیجه برخورداری از دانش مدیریت افکار عمومی است که متاسفانه در ایران کمتر به آن توجه شده است .

در طول سال های گذشته همه دولت ها در ایران از این که نتوانسته اند به خوبی مردم را با ایده ها و پروژه های خود همراه کنند رنج برده اند ، علت آن هم این بوده است که به دانش مدیریت افکار عمومی تسلط نداشته اند و از فواید آن بهره مند نبوده اند .

در نقطه مقابل غربی ها که خالق این دانش هستند به خوبی دانش افکار عمومی را شناخته و فراگرفته اند و آن را در بخش های مختلف نهاد های خود بکار گرفته اند و از آن       در جهت تحقق اهداف خود در سیاست های داخلی و خارجی بهره برده اند .

ایران یکی از قربانیان مدیریت افکار عمومی است ، بواسطه این که غربی ها در طول سالیان گذشته بطور مستمر از آن علیه جامعه ما استفاده کرده اند .

بدون اغراق ادعا می کنم یکی از چالش های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در آینده همین پدیده است که افکار عمومی آن را دیگران و از خارج با اتکای به ابزار قدرتمند رسانه ای که دارند ، مدیریت می کنند لذا اگر فکری برای آن نکنیم و این دانش روز را یاد نگیریم و آن را بکار نبندیم قطعا در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

من بخاطر تجاربی که در آمریکا و بیش از ۳۰ سال حضور در رویداد های داخلی ایران داشتم از نزدیک شاهد چگونگی بکار گیری دانش مدیریت افکار عمومی توسط غربی ها بوده ام و تکنیک های آن را ثبت و ضبط کرده ام .

این پاورپوینت را به اتکای همین تجارب تهیه نمودم تا مدیرانی که نیاز به همراه ساختن افکار عمومی و نهایتا مدیریت رفتار مردم در همراهی با ایده ها و پروژه های خود دارند از آن بهره شوند .

این درس در حال حاضر در دانشکده خبر تدریس می شود و اکثر دانشجویان سال آخر این دانشگاه این مفاد آن را فرا می گیرند .

 

« »

© 2022 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design