در این دوره دروسی تدریس می شود که می تواند رفتار جامعه ی مخاطب را در جهت هدف تصمیم سازان هدایت نماید.

مدت دوره:

سرفصل ها: