این پاورپوینت متن یکی از درس های کلاس مدیریت نوین روابط عمومی است که در مرکز آموزش مدیریت صنعتی تدریس می شود .

دلیل اصلی تهیه این پاورپوینت این است که گروه های مرجع در هر کشوری معمولا نقش اساسی در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های آن کشور دارند .

نقش گروه های مرجع و نخبگان در تصمیم گیری های ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است به همین دلیل همه گروه ها تلاش دارند ، با فعالیت های اطلاع رسانی و تبلیغاتی روی ذهن نخبگان و گروه های مرجع در ایران تاثیر بگذارند .

این پاورپوینت راهکارهای تهیه کمپین نخبگانی را به مدیران روابط عمومی هایی که تاثیر گذاری بر افکار نخبگان و گروه های مرجع برای آنان مهم است ، ارائه می کند .