در این صفحه مجموعه عکس هایی از فعالیت های احمد خادم المله در دوران دفاع مقدس و فعالیت های علمی و آموزشی  وی در دسترس قرار دارد