سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: آداب ، رسوم ، کسب ، کار ، کسب و کار ، پاورپوینت ،احمد خادم المله ، استاد ، دانشگاه ، تدریس ، روابط عمومی ، دیپلماسی ، تحریم ، روابط ، تجارت

آداب معاشرت در کسب و کار

بمناسبت دوران پسا توافق و شرایطی که روابط ایران با کشورهای غرب و شرق رو به بهبود است و حضور…

© 2022 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design