سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: تئوری امام خمینی

جهان در انتظار مدل فکری خمینی است

۲۵ سال از رحلت مردی می گذرد که با انقلاب خود جهان را در قرن ۲۱ که موسوم به عصر…

© 2022 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design