سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: جنگ نرم ، جنگ ، جنگ سخت ، احمد خادم المله ، دانشجو ، دوره ، دانشگاه ، دانشکده خبر ، نظامی ، دفاع ،

جنگ نرم

هر جنگی دو بعد دارد ، یک بعد آن جنگ سخت است که همه آن را می بینیم و توام…

© 2022 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design