سایت رسمی احمد خادم المله

دست نوشته های من

Tag: هسته ای

دوران پسا تحریم برنامه می خواهد

روزها به سرعت می گذرد و بتدریج به زمان ضرب الاجل نهایی و توافق احتمالی هسته ای ایران و ۱+۵…

© 2022 سایت رسمی احمد خادم المله. | 💻 Powered By Modern Web Design